Pages Navigation Menu

Informationer og meddelelser fra Foldby Vandværk

Referat fra generalforsamlinger

Referat fra generalforsamling onsdag den 13. marts 2024

Der var 13 fremmødte incl. bestyrelse og revisorer og dirigent

 1. Valg af dirigent: Ejner Knudsen blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og oplæste herefter dagsordenen.
 2. Bestyrelsens beretning: Tonni Jensen fremlagde bestyrelsens beretning: Vi har skiftet de sidste gamle stophaner på Postvej, Bredgårdsvej m.fl. Udstykningen i Norring er blevet færdiggjort og hovedledningen er omlagt. Vores tab er på 6,1%, hvilket er meget tilfredsstillende. Nødforbindelserne til Vitten og Skjoldelev er færdige og er afprøvet. Nødforbindelsen til Lading er lavet, men endnu ikke afprøvet. Der er installeret 2 ekstra pumper så vi kan klare forsyningen til nabovandværkerne. BNBO-områderne i vores område står stadig åbne, ingen frivillige aftaler, men der kommer et påbud til lodsejerne inden 1. januar 2025. Vi har ingen PFAS-forbindelser i vores drikkevand. Hvis vandforbruget bliver ved med at falde og priserne bliver ved med at stige, bliver vi nødt til at hæve vandprisen med 1 til 2,-kr pr. m3 Beretningen blev herefter godkendt.
 3. Regnskabet blev godkendt med en overdækning på 843.000,-kr, hvilket skyldes tilslutningsbidrag, hvis vi ikke havde dem ville den normale drift give et lille underskud.
 4. Indkomne forslag: ingen
 5. Valg til bestyrelsen: Torben Sejr Hansen, Kim Højgaard Jensen og Søren Pedersen blev genvalgt.
 6. Valg af suppleant til bestyrelsen: Ejner Knudsen blev genvalgt.
 7. Valg af revisor: Niels Poulsen Møller blev genvalgt som revisor.
 8. Valg af revisor suppleant: Jens Knudsen blev genvalgt.
 9. Evt. Der blev talt en del om beskyttelse af BNBO-områderne, hvor der nu udstedt påbud til lodsejerne. Ellers ingen bemærkninger
 10. Tonni takkede efterfølgende generalforsamlingen for god ro og orden og bestyrelsen for et godt samarbejde.

 

 

Referat fra generalforsamling onsdag den 15. marts 2023

Der var 15 fremmødte incl. bestyrelse og revisorer

 1. Valg af dirigent: Ejner Knudsen blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og oplæste herefter dagsordenen.
 2. Bestyrelsens beretning: Tonni Jensen fremlagde bestyrelsens beretning: Vi har haft 2 utætheder i 2022. Udstykningen i Norring er blevet færdiggjort. Vores tab er på 4,6%, hvilket er meget tilfredsstillende. Nødforbindelserne til Vitten og Skjoldelev er færdige og er afprøvet. Nødforbindelsen til Lading laves i 2023. BNBO-områderne i vores område står stadig åbne, ingen frivillige aftaler. Vi har ingen PFAS-forbindelser i vores drikkevand. Niels Møller mente at vi skulle betale en årlig erstatning for pesticidfri dyrkning i Daniel Møller’s BNBO-område, men det er ikke en option i Favrskov kommune, her betales en samlet engangserstatning. Beretningen blev herefter godkendt.
 3. Regnskabet blev godkendt med en underdækning på 48.000,-kr, hvilket især skyldes en voldsom prisstigning på strømmen.
 4. Indkomne forslag: ingen
 5. Valg til bestyrelsen: Tonni Ellehøj Jensen og Jan Bjerre Christensen blev genvalgt.
 6. Valg af suppleant til bestyrelsen: Ejner Knudsen blev genvalgt.
 7. Valg af revisor: Ove Madsen blev genvalgt som revisor.
 8. Valg af revisor suppleant: Jens Knudsen blev genvalgt.
 9. Evt. ingen bemærkninger.
 10. Tonni takkede efterfølgende generalforsamlingen for god ro og orden og bestyrelsen for et godt samarbejde.

 

Referat fra generalforsamling onsdag den 16. marts 2022

Der var 15 fremmødte incl. bestyrelse og revisorer

 1. Valg af dirigent: Ove Madsen blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og oplæste herefter dagsordenen.
 2. Bestyrelsens beretning: Tonni Jensen fremlagde bestyrelsens beretning: Han fortalte om vores renovering af stophaner i Tinning og Solkær. Der er kommet 50 nye forbrugere de sidste 3 år. Vi har fået nye pumper  til Foldby udpumpningen. Gulve og vægge på vandværket er blevet malet og rentvandstanken er blevet renset. Vi er igang med at etablere nødforbindelser til Vitten, Lading og Skjoldelev. Beskyttelse af BNBO-områderne skal iværksættes i år. Vi får ca. 70 nye grunde i år/næste år. Niels Møller spurgte ind til fordelingen af udgifterne ifb. etablering af nødforbindelserne og det er efter antal udpumpet m2. Beretningen blev herefter godkendt.
 3. Regnskabet blev godkendt med en overdækning på 86.000,-kr
 4. Indkomne forslag: ingen
 5. Valg til bestyrelsen: Torben Sejr Hansen, Kim Højgaard Jensen og Søren Pedersen blev genvalgt.
 6. Valg af suppleant til bestyrelsen: Ejner Knudsen blev valgt.
 7. Valg af revisor: Niels Poulsen Møller blev genvalgt som revisor.
 8. Valg af revisor suppleant: Jens Knudsen blev valgt.
 9. Evt. ingen bemærkninger.
 10. Tonni takkede efterfølgende generalforsamlingen for god ro og orden og bestyrelsen for et godt samarbejde.

 

Referat fra generalforsamling onsdag den 26. marts 2019

Der var 18 fremødte incl. bestyrelsen

 1. Valg af dirigent: Ejner Knudsen blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og oplæste herefter dagsordenen.
 2. Bestyrelsens beretning: Tonni Jensen fremlagde bestyrelsens beretning: Han fortalte om vores renovering af hovedledninger og stophaner langs Postvej og Damsbrovej. Udskiftet alle vandmålere i Korsholm. Levering af vand til gartneriet Knud Jepsen. Vi har fundet en stor utæthed i Skolegården. Vandledningen langs Lykkekærvej er blevet omlagt pga. en ny udstykning i Norring. Den kommende miljøbeskyttelsesafgift på 2,-kr pr. m3 blev nævnt. Tonni takkede Jens Toftum for ca. 20års revisionsarbejde. Beretningen blev godkendt.
 3. Regnskabet blev godkendt med en overdækning på 34.858,50kr
 4. Indkomne forslag: ingen
 5. Valg til bestyrelsen: Tonni E. Jensen og Jan Bjerre Christensen blev begge genvalgt.
 6. Valg af suppleant til bestyrelsen: Ejner Knudsen blev valgt.
 7. Valg af revisor: Ove Madsen blev valgt som ny revisor.
 8. Valg af revisor suppleant: Jens Knudsen blev valgt.
 9. Evt. ingen bemærkninger.
 10. Tonni takkede efterfølgende generalforsamlingen for god ro og orden

 

Referat fra generalforsamling onsdag den 21. marts 2018

Der var 16 fremødte incl. bestyrelsen

 1. Valg af dirigent: Ejner Knudsen blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og oplæste herefter dagsordenen.
 2. Bestyrelsens beretning: Tonni Jensen fremlagde bestyrelsens beretning: Han fortalte om vores renovering af hovedledninger og stophaner langs Postvej og Skanderborgvej. Vi fik laven ny ringforbindelse til Norring. Udskiftet alle vandmålere i Norring. Flere reparationer på vandværket og omgivelserne. Persondataforordningen er blevet implementeret. Kvalitetssikringshåndbogen er blevet færdig. Der er kommet 16 nye forbrugere i årets løb. Kalkfjerning har været disskuteret. Ny miljøbeskyttelsesafgift på 2,-kr pr. m3 træder ikraft 1/1-2019. Der vil desuden komme fremtidige udgifter til stophaner i Tinning, nyr filtre osv. Beretningen blev godkendt.
 3. Regnskabet blev godkendt
 4. Indkomne forslag: ingen
 5. Valg til bestyrelsen: Kim Højgård Jensen, Torben Sejr Hansen og Søren Pedersen blev genvalgt.
 6. Valg af suppleant til bestyrelsen: Ejner Knudsen blev valgt.
 7. Valg af revisor: Niels Poulsen Møller blev genvalgt
 8. Valg af revisor suppleant: Vagn Jensen blev genvalgt
 9. Evt. Niels Møller læste op af en avis fra starten af vandværket og gav den til Tonni. Holger Rasmussen klagede over skidt i vandet, når der har været lukket for vandet.
 10. Tonni takkede efterfølgende generalforsamlingen for god ro og orden

 

 

Referat fra generalforsamling onsdag den 22. marts 2017

Der var 30 fremmødte incl. bestyrelsen

 1. Valg af dirigent: Peter Andersen blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og oplæste herefter dagsordenen.
 2. Bestyrelsens beretning: Niels Peter Jensen fremlagde bestyrelsens beretning: Han fortalte at vi havde fået 12 nye forbrugere og renoveret 15 stikledninger. Vi har fået renset og inspiceret rentvandstanken. Efterfølgende har vi tætnet de revner der var med Vandeks. desuden har vi fældet træerne omkring vandværket og skal have sat et plankeværk op i stedet. Vi er begyndt at skifte vandurer i Norring og Riis til Kamstrup målere og vi gøre det samme overalt i området de efterfølgende år. Niels Peter Jensen ønskede ikke genvalg til bestyrelsen og Søren Pedersen takkede ham for 24års tjeneste i bestyrelsen.
 3. Regnskabet blev godkendt med en overdækning på 334.503,77kr
 4. Indkomne forslag: ingen
 5. Valg til bestyrelsen: Tonny Jensen og Jan Bjerre blev valgt og Kjeld Knudsen Jensen blev ikke genvalgt
 6. Valg af suppleant til bestyrelsen: Kim Højgård Jensen blev genvalgt
 7. Valg af revisor: Jens Toftum blev genvalgt
 8. Valg af revisor suppleant: Vagn Jensen blev genvalgt
 9. Evt. Nogle klagede over gentagne vandafbrydelser i Korsholm og Norring

 

 

Referat fra generalforsamling onsdag den 23.marts 2016

Der var 12 fremmødte incl. bestyrelsen

 1. Valg af dirigent: Peter Andersen blev valgt og Konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og oplæste herefter dagsordenen.
 2. Bestyrelsens beretning: Niels Peter Jensen gennemgik de lidt større investeringer der havde været i 2015
  • Vi har skiftet 20 stophaner på Thiesensvej og Bondagervej og hver forbruger har betalt 4.ooo,-kr plus moms for at vandværket har lavet alt arbejdet, også den private jordledning.
  • Vi har fået lavet ny iltstyring til de 4 filtre.
  • Vi har fået 25 nye forbrugere på Midtager og 2 på Korsagervej
  • Vores spildprocent blev på 8,6% i 2015
  • Alle vandanalyse har været fine.
  • I 2016 laver vi ny hovedledning på Postvej fra Thiesensvej til Nøragervej og udskifter 16 stophaner fra nr. 28B  til 42.
 3. Regnskabet: Det reviderede regnskab blev godkendt med et overskud på 70.344,30kr og en likvid beholdning på 2.416.721,-kr
 4. Ingen indkomne forslag
 5. Valgt til bestyrelsen: Peter Poulsen, Torben Sejr Hansen og Søren Pedersen blev alle genvalgt.
 6. Valg af suppleant: Kim Højgård Jensen blev genvalgt
 7. Valg af revisor: Niels Møller blev genvalgt
 8. Valg af revisor suppleant: Vagn Jensen blev genvalgt
 9. Under eventuelt nævnte Niels Møller den nye landbrugspakke, som han ikke mente ville påvirke vores grundvand negativt.

Niels Peter takkede herefter for god ro og orden, hvorefter vi fejrede 51års jubilæum med sillemader og smørebrød

 

 

Referat fra generalforsamling onsdag den 18.marts 2015

Der var 19 fremmødte incl. bestyrelsen

 1. Valg af dirigent: Peter Andersen blev valgt og Konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og oplæste herefter dagsordenen. Der blev valgt 2 stemmetællere hvis der skulle blive behov for det. Jørgen Knudsen og Jens Jørgen Nielsen blev valgt.
 2. Bestyrelsens beretning: Niels Peter Jensen gennemgik de lidt større investeringer der havde været i 2014
  • Vi har skiftet 15 stophaner på Thiesensvej, Tinningvej og Postvej og hver forbruger har betalt 4.ooo,-kr plus moms for at vandværket lavet alt arbejdet, også den private jordledning.
  • Vi har været til møde med Favrskov Kommune omkring BNBO områder(Boring Nære Beskyttelses Områder) og fremfor at lave frivillige aftaler med landmændene om ikke at sprøjte eller gøde på et større areal omkring vores boringer, afventer vi at der kommer en egentlig indsatsplan i 2017.
  • Vi har haft en utæthed på hovedledningen til Norring(spild på ca. 4.000m3) og en utæthed til Tinning(spild på ca. 2.000m3) plus lidt småutætheder hvilket gør at vores spildprocent bliver på 8,9% i 2014
  • Vi har fået lavet vores beredskabsplan færdig
  • Desuden en hygiejnefolder og inddelt vandværk og boringer i forskellige hygiejnezoner
  • Endelig har vi fået lavet et ledelsessystem/Levligeholdelsesplan
 3. Regnskabet: Det reviderede regnskab blev godkendt med et overskud på 182.950,-kr og en likvid beholdning på 2.333.615,-kr
 4. Ingen indkomne forslag
 5. Valgt til bestyrelsen: Niels Peter Jensen og Kjeld Knudsen Jensen blev begge genvalgt
 6. Valg af suppleant: Kim Højgård Jensen blev genvalgt
 7. Valg af revisor: Jens Toftum blev genvalgt
 8. Valg af revisor suppleant: Vagn Jensen blev genvalgt
 9. Under eventuelt blev det nævnt at vi har 50års jubilæum i år. Bestyrelsen overvejer forskellige tiltag for at fejre dette.

Niels Peter takkede herefter for god ro og orden

 

Referat fra generalforsamling onsdag den 19.marts 2014

Der var 19 fremmødte incl. bestyrelsen

 1. Valg af dirigent: Peter Andersen blev valgt og oplæste dagsordenen og Steen Laursen, Søren Skov og Jens Toftum blev valgt til eventuelle stemmetællere.
 2. Bestyrelsens beretning: Niels Peter gennemgik de lidt større investeringer der havde været i 2013.
  • Fusagervej(øverste del) er blevet renoveret med ny hovedledning og 16 nye stophaner
  • Vi har fået nye radiomoduler(leveret uden beregning fra Sensus) på alle 616 vandmålere og skiftet målerbrønddæksler fra Aluminium til plast, hvilket har betydet en væsentlig lettere måleraflæsning.
  • BNBO er på trapperne, men vi har ikke hørt noget fra Favrskov Kommune endnu, men har foreløbig afsat 50.000,-kr til miljøbeskyttelse i den den forbindelse.
  • Vi har et vandspild på 6,2% i 2013, hvilket er fint
  • I 2014 renoverer vi hovedledning og 15 nye stophaner på Postvej/Thiesensvej og Tinningvej
  • I 2014 renoverer vi filteranlæg 3 og 4 på Vandværket
  • Beretningen blev godkendt
 3. Søren fremlagde det reviderede regnskab, som udviser et overskud på 103.348,07kr efter div, afskrivninger(budgettet var på 112.000). Regnskabet blev godkendt efter et par supplerende spørgsmål
 4. Indkomne forslag: ingen
 5. Peter Poulsen, Torben Sejr Hansen og Søren Pedersen blev genvalgt til bestyrelse
 6. Kim Højgaard Jensen blev genvalgt som suppleant til bestyrelsen
 7. Niels Møller blev valgt som revisor efter Poul Erik Jensen som ikke ønskede genvalg
 8. Vagn Jensen blev valgt som revisor suppleant
 9. Under evt. blev der fremsat ønske om at bestyrelsen genovervejer  et skift fra selskabsform I/S til AMBA
 10. Niels Peter takkede dirigenten for indsatsen og forsamlingen for god ro or orden

 

 

Referat fra generalfosamling onsdag den 13.marts 2013

 1. Valg af dirigent: Torben Sejr Hansen blev valgt og oplæste dagsordenen og vores 2 revisorer, Jens Toftum og Poul Erik Jensen blev valgt til stemmetællere
 2. Bestyrelsens beretning: Niels Peter Jensen gennemgik de lidt større indvesteringer der havde været i 2012, 2 nye rentvandspumper samt en ny styring til filterskyldningerne
  • Vores vandspild  er nu nede på 5,9%
  • BNBO områder, herom skal vi til møde med Favrskov Kommune i marts i år.
  • Vi har nedsat den faste afgift med 100,-kr om året plus moms
  • Vi har lavet en nødforbindelse til Lading og Skjoldelev Vandværker og har jo allerede en nødforbindelse til Vitten Vandværk, så forsyningssikkerheden er helt i top
  • Vi går i gang med at renovere hoverledning og stophaner på Fusagervej fra Thiesensvej til Nøragervej i april i år
 3. Søren fremlagde det reviderede regnskab, som udviser et overskud på 135.074,17kr og der er budgetteret med et over for 2013 på 112.000,-kr, regnskabet blev godkendt efter nogle uddybende spørgsmål.
 4. Der var ikke indkommet nogle spørgsmål
 5. Valg til bestyrelsen: Niels Peter Jensen blev genvalgt og Kjeld Knudsen Jensen blev nyvalgt istedetfor Kim Højgaard Jensen, efter en skriftlig afstemning.
 6. Valg som supleant til bestyrelsen: Valgt blev Kim Højgaard Jensen
 7. Valg af revisor: Jens Toftum blev genvalgt
 8. Valg af revisorsupleant: Niels Møller blev genvalgt
 9. evt.
  • Tonny Jensen fra Foldby VVS  fortalte lidt om utætte anboringer og stophaner som vi løbende renoverer.
  • Niels Peter Jensen takkede Kim Højgaard Jensen for et godt samarbejde i bestyrelsen i de forgangne år og takkede desuden forsamlingen for god ro og orden

 

Referat fra ekstra ordinær generalforsamling onsdag den 29. marts 2012

 1. Valg af dirigent: Michael Lyngkilde blev valgt
 2. Godkendelse af de nye vedtægter: Efter skriftlig afstemning blev de nye vedtægter nedstemt med stemmerne 7 nej og 14 ja, og da der efter de gamle vedtægter skal være 3/4 som stemmer ja til vedtægtsændringer, er forslaget til nye vedtægter dermed forkastet. Vi kører derfor videre med de gamle vedtægter og Foldby Vandværk er fortsat et I/S.
 3. evt. Der var ingen begrundelse fra de som stemte nej, men Niels Møller roste bestyrelsen for en god prispolitik, professionelt arbejde og fordi vi samtidig har billigere vand end Neder Hadsten og Skjoldelev Vandværker som han også får vand fra. Niels Peter Jensen takkede dirigenten for indsatsen og Foldby Vandværk var efterfølgende vært ved ved kaffe og lagkage til de 22 fremmødte.

 

Referat fra generalforsamling 21.marts 2012

 1. Valg af dirigent: Michael Lyngkilde blev valgt
 2. Bestyrelsens Beretning: Blev fremlagt af  næstformand Torben Sejr Hansen, da formand Niels Peter Jensen desværre meldte fra pga. sygdom.
   • Torben fortalte om at vi har skiftet hoved-og stikledninger på Toftegårdsvej, Munkegyden og Kirkevej, en større anlægsopgave til en nettopris på 500.000,-kr, og som iøvrigt holdt sig lige under de budgetterede udgifter.
   • Der er lagt hoved-og stikledninger ud i 2 udstykninger, Korsagervej med 12 grunde(hvoraf der dog kun er betalt tilslutningsbidrag for de 4) og Markvænget med 4 grunde.
   • Derudover har vi tilsluttet 2 nye forbrugere på Hovvej og denne ledning blev lavet rigelig stor, så den samtidig kan fungere som nødforbindelse til til Lading Vandværk. Foldby Vandværk er jo i den nye Vandforsyningsplan blevet et såkaldt primær vandværk som i fremtiden skal samarbejde med Vitten, Lading og Skjoldelev Vandværker om bl.a. leveringssikkerheden.
   • Vi har lavet en ny hovedledning til Norring under bækken, for at øge forsyningssikkerheden
   • Vi har haft åbenhus på Vandværket og påtænker at lave det igen, men sidst var der kun en fremmødt, hvilket var meget skuffende.
 3. Fremlæggelse af regnskabet: Søren gennemgik regnskabet, som udviser et underskud på 6.586,-kr og med en likvid formue på 1.764.028,-kr, hvilket er meget flot efter de store anlægsarbejder som der er blevet afholdt. Anlægsaktiverne er på 13.402.127,-kr. Efter nogle uddybende spørgsmål til forskellige punkter i regnskabet blev dette godkendt.
 4. Fremlæggelse af budgettet: Søren fremlagde budgettet, som viser et overskud på 76.305,-kr, bl.a fordi udgiften til grundvandbeskyttelsen til Favrskov Kommune på 49.218,-kr er faldet væk og yderligere besparelser på driften. Vi regner med at den likvide egenkapital igen kommer op på ca. 2 mill. ved årets udgang.
   • Investeringsplan: Der vil ikke blive foretaget større nyinvesteringer i 2012, bortset fra en ny rentvandspumpe og en ny styring til filteranlægget, på ialt 65.000,-kr. Den rentvandspumpe vi skiftede sidste år giver en besparelse på ca. 50% i strømforbrug, så det er muligt at vi skifter den sidste rentvandspumpe i år også, denne skulle egentlig vente til næste år. Vi har desuden fået skiftet frekvensomformeren til Foldby udpumpningen for yderligere at spare på strømmen.
   • Forslag til investeringer i 2013: Udskiftning af hovedledning og de 30 ældste stophaner på den øverste del af Fusagervej, hvilket er budgetteret til 360.000,-kr
   • Forslag til investeringer i 2014: Omlægning af hovedledning og udskiftning af ca 30 af de ældste stophaner på ulige nr. på Postvej. Her vil der blive tale om en vis egenbetaling fra forbrugerne, da stikledningen også skal omlægges, som på Toftegårdsvej. Budgetteret til ca. 400.000,-kr
   • Forslag til investeringer i 2015: Rensning af rentvandstank og etablering af bundfældningstank til skyllevandet, istedet for at lede det direkte til branddammen, budgetteret til ialt. 130.000,-kr
   • Forslag til investeringer i 2016: renovering af filteranlæg, filter 1 og 2. Budgetteret til 250.000,-kr
   • Forslag til investeringer i 2017: renovering af filteranlæg, filter 2 og 3. Budgetteret til 250.000,-kr
   • Budgettet blev godkendt
 5. Indkomne forslag: Der var indkommet et forslag om at ændre selskabsform fra et I/S til et AMBA, dette er allerede indarbejdet i forslaget til de nye vedtægter.
 6. Forslag til nye vedtægter: Bestyrelsens forslag til nye vedtægter blev gennemgået af Torben og sammenlignet med de gamle. Efter en livlig debat og forskellige andre forslag blev hver enkelt paragraf sat til afsemning af dirigenten.
   • Paragraf 1-6 blev enstemmigt godkendt.
   • Paragraf 7 blev ændret til at indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde 8 dage før generalforsamlingen istedet for 14 dage. Paragraf 7 blev herefter godkendt.
   • Paragraf 8 blev godkendt.
   • Paragraf 9 blev godkendt ved flertalsafstemning efter en del debat om afstemningsregler.
   • Paragraf 10 blev godkendt.
   • Paragraf 11,  efter en del debat om hvordan regnskabet skal revideres, af ekstern revisor, en såkaldt kritisk revisor eller de generalforsamlings valgte revisorer som hidtil. Desuden om der skal laves om på fordelingen af indtægterne fra fast afgift/m3 afgiften. Der blev en lille ændring således at årsregnskabet skal underskrives af revisionen og bestyrelsen, istedet for revisor og bestyrelsen.Denne paragraf blev herefter godkendt ved flertalsafstemning.
   • Paragraf 12 og 13 blev godkendt.
   • Det blev vedtaget at der fremover lægget referat fra generalforsamlingerne ud på vandværkets hjemmeside, men ikke fra bestyrelsesmøderne. Dette skrives dog ikke ind i vedtægterne.
 7. Valg til bestyrelsen: Peter Poulsen, Torben Sejr Hansen og Søren Pedersen var på valg og desuden blev der foreslået Keld Knudsen Jensen. Ved den skriftlige afstemning blev Peter Poulsen, Torben Sejr Hansen og Søren Pedersen genvalgt.
 8. Valg af suppleant til bestyrelsen: Keld Knudsen Jensen var på valg og blev ifølge ovenstående punkt genvalgt.
 9. Valg af revisor: Poul Jensen var på valg og blev genvalgt uden modkandidater
 10. Valg af revisor suppleant: Peter Andersen var på valg og ønskede ikke genvalg, istedet blev Niels Møller valgt uden modkandidater
 11. Evt.: Det var efterhånden blevet temmelig sent og der var derfor kun enkelte indlæg.
   • Bestyrelsen overvejer at få hjælp til udarbejdelse af regnskabet af en ekstern revisor, specielt ved overgangen fra I/S til AMBA.
   • Tonni Jensen pointerede at vi har noget af det bedste og mest velsmagende vand i Danmark, leveret fra et meget moderne og velholdt vandværk, men at de fremmødte til denne generalforsamling,  åbenbart går mere op i regnskabsdetaljer, betalingsfordeling og mindretalsbeskyttelse(hvad det så end er)end at interessere sig for det egentlige; nemlig det leverede vand.
   • Torben takkede afslutningsvis dirigenten for et godt arbejde og for den livlige debat blandt de 33 fremmødte.