Pages Navigation Menu

Informationer og meddelelser fra Foldby Vandværk

Vedtægter

 

Vedtægter for Foldby Vandværk stiftet 11. februar 19651. Selskabet er et interessentskab, og dets navn er Foldby Vandværk I/S.

2. Selskabets formål er på bedste og billigste måde at levere det fornødne vand til interessenterne og andre forbrugere.

3. Som medlem betragtes enhver, der har betalt tilslutningsafgift. Nye medlemmer kan indtræde ved indbetaling af tilslutningsafgift i henhold til det til enhver tid gældende takstblad. Såfremt tilslutningen af et nyt medlem nødvendiggør udvidelse eller nyetablering af forsyningsledninger, fastsættes tilslutningafgiftens størrelse dog af bestyrelsen i hvert enkelt tilfælde. For tilslutningsbetingelser, installationer m.v. vil et af vandværket godkendt normalregulativ for private vandværker i Hinnerup Kommune i øvrigt være gældende.

4. Offentlige institutioner, der ikke kan optages som interessenter, kan få vand fra vandværket som købere på vilkår, som fastsættes af bestyrelsen i hvert enkelt tilfælde.

5. Den til interessenskabets formål nødvendige kapital skaffes tilveje ved et eller flere lån, for hvilke samtlige interessenter hæfter solidarisk een for alle og alle for een. Indbyrdes hæfter de i forhold til vandafgiften. Som yderligere sikkerhed gives panteret i anlægget og evt. kommunegarati. Opnås kommunegaranti for optagelse af ovennævnte lån, gælder for selskabets anlæg og drift følgende grundregel: Selskabet er en selvejende institution inden for kommunen, og denne må ikke lide tab ved anlæg og drift, ej heller deraf nyde direkte økonomiske fordele. Denne paragraf kan ikke forandres ved nogen generalforsamlingsbeslutning, medmindre de forpligtelser, der er indgået i forhold til denne, er fyldestgjort.

6. Når anlægget er fuldt afdraget, tilhørrer anlægget, grund bygninger, maskiner og ledninger m.v. interessenterne, og enhver interessent har andel i ejendomsretten til anlægget og dettes eventuelle overskud og reservefond i forhold til det beløb, vedkommende i den forløbne årrække har indbetalt.

7. Samtlige udgifter til forrentning og afdrag samt driftudgifter pålignes medlemmerne i forhold til det til enhver til gældende takstblad, hvis takster og afgifter fastsættes af bestyrelsen.

8. Opkrævning af selskabets tilgodehavender sker kvartalsvis. Betaler en forbruger ikke ved opkrævningen, må han selv senest 14 dage efter indbetale sin skyld til kasseren. I modsat fald skal bestyrelsen lukke for vandet og gøre sit krav gældende ad retslig vej, skadesløst for selskabet.

9. Dør en interessent, overgår hans rettigheder og forpligtelser til hans retmæssige arvinger. Ved ejendomssalg skal sælgeren drage omsorg for, at hans rettigheder og forpligtelser over for selskabet, med bestyrelsens sanktion, overdrages køberen eller affinde sig med selskabet. Denne raragraf kan ikke ændres ved nogen generalforsamlingsbeslutning.

10. Selskabet er efter bedste evne forpligtet til at opretholde en uforstyrret drift, således at interessenterne indenfor deres ejendomme til alle formål kan bruge vandet uindskrænket, men påtager sig intet ansvar for eventuelle afbrydelser. Bestyrelsen har ret til at lukke for en forbruger, såfremt denne ikke holder sin installation i orden samt i tilfælde af misbrug eller unødigt spild af vand.

11. Ved salg af byggegrunde eller deling af bestående ejendom er den fraskilte del at betragte som ny ejendom.

12. På generalforsamlingen vælges en bestyrelse, bestående af 5 medlemmer. Bestyrelsesvalg finder sted hvert år, og der vælges henholdsvis 2 og 3 bestyrelsesmedlemmer hvert år. Bestyrelsen vælger selv sin formand. Bestyrelsen varetager selskabets anliggender, herunder afslutning af kontrakter med entreprenører om anlæggets udbygning og i anden anledning, når der findes grund dertil. Selskabet er bundet ved bestyrelsens handlinger, og dets medlemmer er solidarisk ansvarlige for alle selskabets forpligtelser. Bestyrelsen er berettiget til at pantsætte selskabets ejendom og øvrige ejendele.

13. Bestyrelsen har tilsyn med den daglige drift og leder denne, eventuelt ved antagelse af fornøden teknisk eller kontormæssig medhjælp.

14. Godtgørelse til bestyrelsen fastsættes efter generalforsamlingens bestemmelse. Godtgørelse kan fordeles efter bestyrelsens eget ønske og i forhold til arbejdes fordeling. Revisorerne er ulønnede.

15. Regnskabet revideres af 2 revisorer, der på den ordinære generalforsamling vælges for 2 år af gangen. Regnskabet er kalenderåret.

16. Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. Indvarsling sker med 8 dages varsel i mindst et af de lokale blade eller skriftligt til hver interessent. Hver fremmødt interessent har 1 stemme. Bestyrelsen, 1 suppleant og 2 revisiorer vælges, og regnskabet aflægges. Generalforsamlingens beslutninger tages ved simpel stemmeflertal, dog kræves ved lovændringer 3/4 af de afgivne stemmer. Paragrafferne 5 og 9 kan dog ikke ændres. Afstemningen afholdes skriftligt, hvis blot een forlanger dette. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller en tredjedel af interessenterne ønsker dette. Medens alle andre bestemmelser på en ordinær generalforsamling vedtages ved simpel stemmeflertal uanset de fremmødtes antal, kan lovændringer ikke vedtages, undtagen mindst halvdelen af interessenterne er til stede. Er dette ikke tilfældet, indvarsler bestyrelsen til en ekstraordinær generalforsamling med sædvanlig frist i løbet af 8 dage, og denne er da beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

17. Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen valgt dirigent.

18. Interessenterne er underkastet de vilkår, som amtsrådet til enhver tid måtte stille som betingelse for at approbere kommunal garanti for selskabets gæld. Bestemmelser i denne vedtægt, der strider herimod, bortfalder af sig selv.

Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26.marts 1979.

Peter Poulsen, Erik Arent Jensen, Karsten Loft, Henry Mikkelsen, Jens Søren Pedersen