Pages Navigation Menu

Informationer og meddelelser fra Foldby Vandværk

Vandforsyningsregulativ

Vandforsyningsregulativ for almene vandværker i Favrskov kommune

Indhold

 1. Indledende bestemmelser ……………………………………………………………………………………………….. 1

2 Vandforsyningens styrelse ……………………………………………………………………………………………… 4

3 Ret til forsyning med vand ……………………………………………………………………………………………… 5

 1. Forsyningsledninger ………………………………………………………………………………………………………. 6
 2. Stikledninger ………………………………………………………………………………………………………………… 7
 3. Opretholdelse af tryk og forsyning ………………………………………………………………………………….. 8
 4. Vandforsyning til brandslukning ……………………………………………………………………………………..
 5. Vandinstallationer …………………………………………………………………………………………………………. 9

8.1 Generelt vedrørende vandinstallationer …………………………………………………………………. 9

8.2 Vandinstallationer i bygninger ……………………………………………………………………………… 12

8.3 Vandinstallationer m.v. i jord ……………………………………………………………………………….. 12

 1. Afregningsmålere ………………………………………………………………………………………………………… 12
 2. Vandspild …………………………………………………………………………………………………………………… 16
 3. Eftersyn af vandinstallationer og oplysningspligt…………………………………………………………….. 16
 4. Anlægsbidrag ……………………………………………………………………………………………………………… 17
 5. Driftsbidrag ………………………………………………………………………………………………………………… 19
 6. Betaling af anlægs- og driftsbidrag ………………………………………………………………………………… 20

14.1 Anlægsbidrag og driftsbidrag på ejendomsniveau …………………………………………………… 20

14.2 Driftsbidrag for ejendomme som er omfattet af § 2 i bekendtgørelse om individuel

afregning efter målt forbrug ………………………………………………………………………………….. 21

15 Klage …………………………………………………………………………………………………………………………. 22

 1. Straffebestemmelser …………………………………………………………………………………………………….. 22
 2. Ikrafttrædelse ……………………………………………………………………………………………………………… 23

Side 1

 1. Indledende bestemmelser

1.1 Regulativ for almene vandværker i Favrskov Kommune

Dette regulativ er udfærdiget af Vandrådet i Favrskov Kommune i medfør af gældende lovgivning

om vandforsyning m.v. (vandforsyningsloven), efter høring og forhandling med de almene

vandforsyninger i kommunen, i perioden 30. november 2015 til 1. februar 2016 og efterfølgende

godkendt af Favrskov Kommune.

Regulativet udleveres vederlagsfrit af vandforsyningen og er tilgængeligt på vandforsyningens

hjemmeside (hvis vandforsyningen har en hjemmeside) og Vandrådets hjemmeside, hvorfra det

kan downloades.

1.1.1 Regulativet

Dette regulativ er udfærdiget i medfør af § 55 i lov om vandforsyning m.v. (vandforsyningsloven)

 1. lovbekendtgørelse nr. 1584 af 10. december 2015

1.1.2 Fastsættelse af anlægs- og driftsbidrag

Bestemmelserne om fastsættelse af anlægs- og driftsbidrag er i overensstemmelse med

vandforsyningslovens § 53, stk. 1.

1.1.3 Vandmålere og betaling efter målt vandforbrug

Bestemmelserne om vandmålere og betaling efter målt forbrug er i overensstemmelse med Miljøog

Energiministeriets bekendtgørelser nr. 525 af 14. juni 1996 om betaling for vand efter målt

forbrug m.v. på ejendomsniveau og nr. 837 af 27. november 1998 om individuel afregning efter

målt vandforbrug, jf. vandforsyningslovens § 55, stk. 5 og 6.

1.1.4 Offentliggørelse af oplysninger om vandkvaliteten

Bestemmelser om offentliggørelse af det leverede vands kvalitet m.v. er i overensstemmelse med

Vandforsyningslovens § 57, stk. 2 og § 28, stk. 3, i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1310 af 25.

november 2015 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg, jf. vandforsyningslovens §

55, stk. 7.

1.1.5 Installationsarbejder

Bestemmelserne om installationsarbejders udførelse ved autoriserede VVS-installatører er i

overensstemmelse med Lov nr. 401 af 28. april 2014, om autorisation på el- VVS og

kloakinstallationsområdet.

1.1.6 Kontrol med og indgreb i målere

Bestemmelserne om kontrol med og indgreb i målere er i overensstemmelse med

Sikkerhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1034 af 17. oktober 2006 om måleteknisk kontrol med

målere, der anvendes til måling af forbrug af varmt og koldt vand.

1.1.7 Brandtekniske foranstaltninger

Bestemmelserne om brandtekniske foranstaltninger er i overensstemmelse med

Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 765 af 3. august 2005 om risikobaseret kommunalt

redningsberedskab med senere ændringer, jf. lovbekendtgørelse nr. 660 af 10. juni 2009 af

beredskab (beredskabsloven).

Side 2

1.1.8 Morarenter

Bestemmelser om morarenter og rykkergebyrer er i overensstemmelse med lovbekendtgørelse nr.

459 af 13. maj 2014 om renter og andre forhold ved forsinket betaling (renteloven).

1.1.9 Vandafgift

Bestemmelser om afgifter for vand er i overensstemmelse med lov om afgift af ledningsført vand

med senere ændringer, jf. lovbekendtgørelse nr. 962 af 27. juni 2013 om afgift af ledningsført

vand (vandafgiftsloven).

1.1.10 Vandselskaber

Bestemmelser om forholdet mellem en vandforsyning omfattet af vandsektorloven (vandselskab)

og kommunen er i overensstemmelse med lov nr. 469 af 12. juni 2009 om vandsektorens

organisering og økonomiske forhold (vandsektorloven)

1.1.11 Ejer og bruger

I dette regulativ angiver betegnelsen ejer grundejeren, når en bestemmelse ikke specifikt angiver,

at ejerlejlighedsforhold eller specielle forhold, som nævnt i punkt 14, også er omfattet af den

pågældende bestemmelse.

For ejendomme med en eller flere ejerlejligheder angiver betegnelsen ejerne af de enkelte

ejerlejligheder. Hvis der på en ejendom med ejerlejligheder er tinglyst en bestemmelse i

ejendommens vedtægter om, at ejerforeningen er forpligtet over for vandforsyningen, anses

ejerforeningen dog som ejer efter regulativets bestemmelser.

Ved betegnelsen bruger forstås en person, som ikke ejer den til vandselskabet tilsluttede ejendom,

men er den kontraktmæssige indehaver af retten til at benytte en enhed eksempelvis lejeren af en

lejlighed, beboeren af en andelslejlighed eller anden ejendom, forpagteren af en

erhvervsvirksomhed, ejeren af en ejerlejlighed, når ejerforeningen efter det ovenstående

betragtes som ejer og beboeren af en tjenestebolig.

Hvor ejeren af en fast ejendom og ejeren af en bygning på grunden ikke er den samme, betragtes

bygningen som en selvstændig fast ejendom efter tinglysningslovens § 19.

1.1.12 Leje- eller andelsbolig

Ved individuel afregning efter målt forbrug angiver betegnelsen ejendom mindst to udlejningseller

andelsenheder beliggende på et eller flere matrikelnumre, der i følge notering i matriklen skal

holdes forenet. Betegnelsen enhed angiver den enkelte udlejnings- eller andelsenhed i en

ejendom.

Side 3

1.1.13 Ejerens underretning af brugere

Ejeren af en ejendom, der får vand fra vandforsyningen, skal underrette eventuelle brugere af

ejendommen om deres forpligtelser efter regulativet, men ejeren er i alle forhold ansvarlig over

for vandforsyningen jf. dog 9.13

1.2 Vandforsyningens anlæg m.v.

I det følgende defineres en del af de begreber, der anvendes i vejledningen. En del af

definitionerne svarer til dem, som fremgår af Norm for almene vandforsyninger DS 442.

Almene vandforsyningsanlæg: Herved forstås anlæg, som forsyner eller har til formål at forsyne

mindst 10 ejendomme, jf. vandforsyningslovens § 3, stk. 3. Som synonym anvendes ofte begrebet

”almen vandforsyning”.

Distributionsnet: Vandforsyningens ledningsnet fra udpumpningen fra vandforsyningsanlægget

frem til skel, dvs. hovedledninger, forsyningsledninger og stikledninger.

Forsyningsledning: Den del af distributionsnettet, som transporterer færdigbehandlet vand fra

hovedledningen til de enkelte ejendommes stikledninger.

Forsyningsområde: I vandforsyningsplanen fastlægges bl.a. de almene vandforsyningsanlægs

forsyningsområder. Det naturlige forsyningsområde er det område, som vandforsyningsanlægget

naturligt kan forsyne, herunder områder som først i fremtiden kan forsynes fra

vandforsyningsanlægget.

Hovedanlæg: Vandforsyningens vandværksanlæg til indvinding og behandling af drikkevand,

vandforsyningens råvandsledninger, vandbehandlingsanlæg, pumpeanlæg, herunder

trykforøgeranlæg til særlige trykzoner i ledningsnettet, beholderanlæg samt hovedledninger til

transport af færdigbehandlet vand til forsyningsnettet.

Hovedledning: Den del af distributionsnettet, som transporterer færdigbehandlet vand fra

vandbehandlingsanlægget, eventuelt via trykforøgeranlæg og beholderanlæg mv., til

forsyningsledningerne.

Jordledning: Den ledning, der forbinder stikledningen med installationerne i ejendommens

bygninger. Jordledningen ligger i jorden på ejendommens grundstykke fra skel. Hvis stophanen er

placeret inden for skel serviceres den af Vandforsyningen. Jordledningen er en del af

ejendommens vandinstallationer.

Jordledning i landzone: I de tilfælde hvor hovedledning går på ejendommens jord skal det aftales

skriftligt hvor overgang fra stikledning til jordledning er placeret.

Råvand: Ubehandlet vand, dvs. grundvand eller overfladevand.

Stikledning: Stikledningen inkl. en eventuel afspærringsanordning herunder stophane er den del af

distributionsnettet, som transporterer vand fra forsyningsledningen til ejendommens skel.

Vand til husholdningsbrug: Vand til husholdningsbrug omfatter alt vand i husholdningen dvs. til

konsum og madlavning, personlig hygiejne, toiletskyl, tøjvask m.m.

Side 4

Vandbehandlingsanlæg: Anlæg, hvori råvandet underkastes behandling med henblik på dets

anvendelse til drikkevand.

Vandforsyning: Dette begreb anvendes som betegnelse for en vandforsyningsvirksomhed, dvs.

den juridiske enhed, som ejendommen afregner sit vandforbrug med. Vandforsyning benyttes ofte

som synonym for vandværk eller vandforsyningsanlæg.

Vandforsyningsanlæg: Dette består af vandindvindingsanlægget samt hoved-, forsynings- og

stikledninger og eventuelle pumper på ledningerne (distributionsnettet). Et vandforsyningsanlæg

kan bestå af flere vandindvindingsanlæg, der leverer vand til samme distributionsnet.

Vandindvindingsanlæg: Omfatter boringer, brønde og andre anlæg til indtagning af vandet og

endvidere vandbehandlingsanlæg og anlæg til udpumpning fra behandlingsanlæg, herunder

eventuelle rentvandsbeholdere.

Vandinstallation: Omfatter installationer i bygninger og jord inden for grundgrænsen, som ikke

tilhører vandforsyningen. Ledningsinstallationer i jord fra stikledningens forlængelse benævnes

jordledninger, og er en del af vandinstallationen. Hertil hører også en eventuel afspærringsventil

placeret på jordledningen. Vandinstallation er betegnet som vandindlæg i vandforsyningslovens §

50.

Vandværk: Dette begreb anvendes som synonymt med både vandindvindingsanlæg og

vandforsyningsvirksomheden, og er ofte anvendt i betegnelsen for den juridiske enhed, hvortil

ejendommen afregner.

Brandhane: Omfatter Brandhane inkl. Stikledningen og inkl. en eventuel afspærringsanordning

herunder stophane.

2 Vandforsyningens styrelse

2.1 Oplysninger om vandforsyningen

Vandforsyningens ledelse består af en bestyrelse.

Vandforsyningen leverer eller kan levere drikkevand til alle boliger, virksomheder og landbrug

inden for forsyningsområdet.

2.2 Afgørelser

Afgørelser som ved det godkendte regulativ er henlagt til vandforsyningen, træffes af

vandforsyningen.

2.3 Takstblad

Takster for anlægsbidrag, driftsbidrag og for etablering af midlertidige vandleverancer mv.

fastsættes af vandforsyningen og godkendes af kommunalbestyrelsen

Taksterne bekendtgøres i et takstblad, der er tilgængeligt på vandforsyningens hjemmeside (hvis

vandforsyningen har en hjemmeside), hvorfra det kan downloades.

Takstbladet udleveres vederlagsfrit af vandforsyningen.

Side 5

2.4 Medlemskab

Enhver ejer, hvis ejendom er tilsluttet vandforsyningen, er berettiget og forpligtet til at være

medlem af selskabet. Vandforsyningen kan dog efter ansøgning fritage for medlemskab, ligesom

ejeren, der efter forholdets natur ikke kan være medlemmer, har ret til at blive optaget som

forbrugere, eventuelt på særlige betingelser

3 Ret til forsyning med vand

3.1 Ret til forsyning med vand

Enhver ejer, hvis ejendom ligger i vandforsyningens naturlige forsyningsområde, har med respekt

for vandforsyningens indvindingstilladelse ret til forsyning med vand til almindeligt

husholdningsforbrug, til institutioner, til almindeligt landbrug (dog ikke til vanding af eksempelvis

landbrugsafgrøder) og anden erhvervsvirksomhed, som benytter vand i mindre omfang.

Indlæggelsen af og forsyningen med vand sker på de vilkår, som er fastsat i regulativet og mod

betaling efter godkendte takster.

3.2 Forsyning af erhvervsvirksomheder

Vandforsyningen bestemmer i hvilket omfang, der kan leveres vand til erhvervsvirksomheder,

herunder landbrug, som benytter vand i større omfang.

Vandforsyningen fastsætter i hvert enkelt tilfælde vilkårene for en sådan levering. Vilkårene

fastsættes i en skriftlig aftale, der skal godkendes af kommunalbestyrelsen.

Der kan herunder fastsættes vilkår om, at ejere/brugere, der benytter vand i større omfang eller

som har et vandaftag, der kan skabe et så stort flow, at der forekommer risiko for løsrivning af

partikler i ledningsnettet, må tåle de gener, der er forbundet hermed, og at de for egen regning

foretager de fornødne foranstaltninger i den forbindelse, jf. også 6.4.

Indlæggelsen af og forsyningen med vand sker i øvrigt på de vilkår, som er fastsat i regulativet og

mod betaling efter godkendte takster.

3.3 Forsyning af brandtekniske installationer

Vand til brandtekniske installationer kan normalt ikke tillades via direkte kobling til

vandforsyningsnettet, men skal indrettes i overensstemmelse med gældende normer for

indretning af sprinkleranlæg f. eks DBI retningslinje 251/4001 Sprinkleranlæg. Vandforsyningen

kan forlange eksisterende sprinkleranlæg ændret, hvis det anses for nødvendigt af hensyn til

dimensioneringen, trykoptimering, og sektionering af vandforsyningens hovedanlæg og

forsyningsledningsnet, samt hvis den eksisterende sprinklerinstallation kan udgøre en

forureningsrisiko.

I forbindelse med levering af vand til brandtekniske installationer med vandforbrug fastsætter

vandforsyningen eventuelle særlige vilkår for leveringen ved siden af bestemmelserne i dette

regulativ, jf. dog bekendtgørelse om risikobaseret kommunalt redningsberedskab.

Side 6

3.4 Reserveforsyning

Etablering af vandforsyning og forsyning med vand fra vandforsyningen som reserve for en

ejendoms eget vandforsyningsanlæg kan normalt ikke forventes tilladt.

Vandforsyningen kan dog undtagelsesvis tillade etableringen på særlige vilkår.

I forbindelse med indlæg af vand kan det ikke forventes tilladt, at en ejendoms eget

vandforsyningsanlæg tilsluttes vandforsyningens kollektive vandforsyningsnet.

3.5 Trykstød

Vandforbruget skal aftages på en sådan måde, at trykstød ikke forekommer, og således at

pludselige og unødvendige variationer undgås. Denne bestemmelse gælder også for

beredskabsstyrelsen.

3.6 Udstykning, byggemodning m.v.

Ved udstykning af en ejendom til grunde eller ejerboliger, hvor vandforsyningen hidtil har leveret

samlet til den tidligere ejendom via én hovedmåler, installerer vandforsyningen en ny måler ved

hver ny ejendom eller ejerbolig.

Vandforsyningen fastlægger vilkår samt leveringsbetingelser for vandforsyningen til de ved

udstykningen opståede ejendomme, herunder krav til anlæggets dimensionering og funktion, jf.

også 5.3.

I forbindelse med byggemodninger skal en eventuel udstykning være gennemført, inden

vandforsyningen fører stikledninger frem til de nye matrikelnumre.

Forsyningen med vand sker i øvrigt på de vilkår, som er fastsat i regulativet, og mod betaling efter

godkendte takster.

 1. Forsyningsledninger

4.1 Anlæg af forsyningsledninger

Forsyningsledninger anlægges af, vedligeholdes af og tilhører vandforsyningen. Vandforsyningen

bestemmer, hvornår forsyningsledninger skal anlægges.

4.2 Tinglysning

Hvis forsyningsledninger fremføres over privat grund, skal retten til deres anlæg, benyttelse og

vedligeholdelse sikres ved deklaration, der skal tinglyses på de respektive ejendomme. Udgiften til

tinglysning afholdes af vandforsyningen.

Side 7

 1. Stikledninger

5.1 Anlæg og vedligeholdelse af stikledninger

Stikledninger med eventuelle afspærringsanordninger, herunder stophaner, anlægges af,

vedligeholdes af og tilhører vandforsyningen. Alt arbejde med stikledninger skal udføres af

autoriserede VVS-installatører eller af vandforsyningens personale, jf. bestemmelserne i ’Erhvervsog

vækstministeriets bekendtgørelse nr. 859 af 3. juli 2014 om undtagelser fra krav om

autorisation for arbejder udført af forsyningsvirksomheder m.v.

Afspærringsanordninger, stophaner eller lignende, der er placeret efter stikledningen på ejerens

vandinstallationer, herunder på jordledningen, ejes og vedligeholdes af ejeren i overensstemmelse

med reglerne i dette regulativs punkt 8.

5.2 Stikledning til ejendomme

Hver ejendom skal normalt have sin særskilte stikledning. Der vil sædvanligvis kun blive anlagt én

stikledning til hver ejendom.

Stikledningen skal normalt indlægges fra forsyningsledningen i den gade eller vej, hvortil

ejendommen har facade (adgangsvej).

Hvis stikledning fremføres over privat grund, skal retten til dens anlæg, benyttelse og

vedligeholdelse sikres ved deklaration, der skal tinglyses på den/de respektive ejendomme.

Udgifterne hertil afholdes af vandforsyningen.

5.3 Udstykning og omlægning

Vandforsyningen kan omlægge en stikledning, hvis en ejendom udstykkes, hvis der på en ejendom

foretages om- eller tilbygningsarbejde, eller der sker væsentlige ændringer i vandforbruget eller

lignende, som indebærer, at stikledningsdimensionen bør ændres. I så fald skal ejendommens ejer

afholde omkostningerne til omlægningen.

Tilsvarende gælder, hvis ejeren selv ønsker stikledningen omlagt.

Ved udstykning af sokkelgrunde på en ejendom afgør vandforsyningen, om stikledningen kan føres

helt frem til det nye skel, eller om det fortsat skal være ejerens egen jordledning.

5.4 Ubenyttet ejendom

Vandforsyningen kan afbryde stikledningen til en ubenyttet ejendom ved forsyningsledningen for

ejerens regning.

Side 8

5.5 Fejl på stikledninger og stophaner

Ejere af ejendomme skal straks give vandforsyningen meddelelse om indtrufne eller formodede

fejl, herunder utætheder ved stikledninger og stophaner.

5.6 Fri adgang til stophane

Såfremt stophane og/eller målerbrønd står i eller inden for skel, påhviler det ejeren af en ejendom

at sikre, at stophanen og/ eller målerbrønden er synlig og let tilgængelig.

 1. Opretholdelse af tryk og forsyning

6.1 Vandtryk

Vandforsyningen skal til enhver tid tilstræbe at opretholde tilfredsstillende forsyningsforhold og

opretholde et vandtryk, der gør almindeligt vandforbrug muligt i samtlige tilsluttede ejendomme,

 1. dog 8.2.1. Vandforsyningen har dog ingen pligt til at opretholde noget mindstetryk i

forsyningsledningsnettet ud for de enkelte ejendomme.

Vandforsyningen er inden for rammerne af ovenstående berettiget til at ændre aktuelle

trykforhold forbigående eller varigt.

6.2 Aflukning

Ved aflukning af vandledninger skal der normalt gives ejere eller deres repræsentanter et rimeligt

varsel, men vandforsyningen kan ved ledningsbrud og andre særlige forhold foretage aflukninger

uden varsel.

6.3 Ulemper

Enhver forbruger må, uden at have krav på erstatning, tåle de ulemper, der måtte opstå ved

svigtende levering som følge af mangler ved anlægget og disses afhjælpning, ved

vedligeholdelsesarbejder vedrørende anlægget, herunder ved ledningsbrud, strømsvigt og anden

force majeure, eller ved ledningslukninger, reparationer og udskylning af ledninger m.v.

Ved afbrydelse eller genoptagelse af forsyningen og ved anden driftsforstyrrelse, herunder

ændringer i tryk og kvalitet, er vandforsyningen, uanset om denne måtte have udvist uagtsomhed,

uden ansvar for forbrugeres driftstab, avancetab eller andet indirekte tab. Denne bestemmelse

gælder ikke, såfremt vandforsyningen har udvist forsæt eller grov uagtsomhed. Erhvervsdrivende

opfordres derfor til at tegne en driftstabsforsikring.

6.4 Indskrænkning af vandforbruget

Vandforsyningen kan, uden at der kan gøres krav på erstatning herfor, træffe bestemmelse om

indskrænkning af vandforbruget eller visse dele af det, herunder om indskrænkning med hensyn til

vanding af haver i tørkeperioder m.v., når vandforsyningens drift eller hensynet til

vandforekomsterne gør det nødvendigt.

Kommunalbestyrelsen kan pålægge vandforsyningen at træffe en sådan bestemmelse.

Side 9

 1. Vandforsyning til brandslukning

7.1 Etablering

Etablering af brandhaner på forsyningsledninger skal ske efter kommunalbestyrelsens og

Beredskab & Sikkerheds anvisning, udgifterne hertil afholdes af kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen kan efter anmodning fra Beredskab & Sikkerhed, forlange at

forsyningsledninger af hensyn til deres funktion ved brandslukning, anlægges med større

ledningsdimension end ellers nødvendigt. Det gælder tilsvarende ved omlægning (se pkt. 3).

Merudgifterne hertil afholdes af kommunalbestyrelsen.

Hvis ledningsdimensioneringen skal reduceres, eksempelvis i forbindelse med sløjfning af

brandhaner, afholdes udgifterne af kommunalbestyrelsen.

7.2 Vedligeholdelse og sløjfning

Vedligeholdelse og sløjfning af operative brandhaner skal ske efter Beredskab & Sikkerheds

anvisning. Udgifterne betales af kommunalbestyrelsen/Beredskab & Sikkerhed.

7.3 Flytning af forsyningsledninger

Ved flytning eller udskiftning af en forsyningsledning afholder kommunalbestyrelsen

omkostningerne til flytning og tilslutning af brandhaner på forsyningsledningen.

7.4 Brug af brandhaner

Bortset fra indsats ved brand og andre nødstilfælde samt de lovpligtige afprøvninger af

brandhaner, må ingen bruge vand fra brandhaner, medmindre Beredskab & Sikkerhed og

vandforsyningen har givet tilladelse hertil.

7.5 Oplysning om brandvand

Beredskab & Sikkerhed skal på vandforsyningens begæring oplyse vandforbruget fra brandhaner

ved indsats og afprøvning samt varsle vandforsyningen om planlagte afprøvninger af brandhaner.

 1. Vandinstallationer

8.1 Generelt vedrørende vandinstallationer

8.1.1 Grundejeren

Vandinstallationer, herunder jordledninger, etableres af, vedligeholdes af og tilhører grundejeren,

 1. dog 9.4 og 9.6, angående afregningsmålere.

Hvor ejeren af en fast ejendom og ejeren af en bygning på grunden ikke er den samme, jf. 1.1.11,

sidste afsnit, afholdes udgifter vedrørende vandinstallationer af ejeren af bebyggelsen på grunden.

Alle udgifter vedrørende vandinstallationer afholdes af ejeren, herunder også udgifter til

omlægning af vandinstallationer, f.eks. omlægning af jordledninger, som følge af nødvendig

omlægning af forsynings- og/eller stikledning. Udgifter i henhold til 9.6 og 9.15, 4. punktum

angående afregningsmålere afholdes dog af vandforsyningen.

Side 10

8.1.2 Nyanlæg og væsentlig ændring

Arbejder med nyanlæg og væsentlig ændring af vandinstallationer fra installationsgenstande,

vandvarmere, vandbehandlingsanlæg, regnvandsanlæg eller andre vandinstallationer, hvor

svigtende tilbagestrømningssikring kan udgøre en risiko for forurening af vandforsyningsanlæg,

skal færdigmeldes til vandforsyningen. Dokumentation skal leveres af en autoriseret VVS

installatør.

Anlæg til opsamling af regnvand fra tage til brug for wc-skyl og tøjvask i maskine skal udføres i

overensstemmelse med gældende Rørcenteranvisning 003 (4. udgave, september 2012), og der

skal om fornødent indhentes tilladelse hertil fra kommunalbestyrelsen, jf. bekendtgørelse nr.1310

af 25. november 2015 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.

Vandforsyningen kan kræve dokumentation for, at en nyinstalleret eller ændret vandinstallation

fungerer forskriftsmæssigt. Dokumentation skal leveres af en autoriseret VVS-installatør.

8.1.3 Vandinstallationer

Arbejder med vandinstallationer, herunder med jordledninger og vandmålere, skal udføres af

autoriserede VVS-installatører.

Som en undtagelse må nærmere bestemte simple arbejder udføres af personer, som ikke har

autorisation som VVS-installatør, jf. Erhvervs og vækstministeriets bekendtgørelser nr. 859 af 3.

juni 2014 om undtagelser fra krav om autorisation for arbejder udført af forsyningsvirksomheder

(udskiftning) og nr. 546 af 30. maj 2014 om simple arbejder på el- VVS og

kloakinstallationsområdet som enhver må udføre.

Vandinstallationer skal udføres, så de opfylder kravene i Bygningsreglementet, hvor der i

vejledningen til overholdelse af Bygningsreglementet henvises til DS 439 (vandnormen) og til

DS/EN 1717 (tilbagestrømningssikring).

Vandforsyningen kan kræve dokumentation for, at tilbagestrømningssikringen er etableret, og at

den fungerer forskriftsmæssigt.

8.1.4 Fabriksfremstillede produkter godkendt til drikkevand

Fabriksfremstillede byggevarer, der indgår i eller tilsluttes vandinstallationer til drikkevand, skal

være godkendt efter den til enhver tid gældende godkendelsesordning.

Produktet skal desuden være forsynet med CE-mærke, der viser, at produktet stemmer overens

med en harmoniseret standard eller er omfattet af en europæisk teknisk godkendelse.

8.1.5 Fejl på vandinstallationer

Vandinstallationer skal udføres, benyttes og vedligeholdes på en sådan måde, at der ikke er fare

for forurening af vandet, opstår utætheder eller på anden måde voldes ulemper.

Hvis det konstateres eller må formodes, at der er utætheder, herunder utæthed på jordledning,

eller andre fejl, skal ejeren sørge for, at vandinstallationerne straks gennemgås og i fornødent

omfang bringes i orden. Brugere skal straks anmelde konstaterede eller formodede fejl til ejeren.

Hvis fejlen har betydning for ejendommens vandforbrug eller udgør en risiko for forurening af

vandet i forsyningsnettet, skal ejeren straks underrette vandforsyningen om forholdet.

Side 11

8.1.6 Forsvarlig funktion

Vandforsyningen kan pålægge ejeren at lade foretage de foranstaltninger, som vandforsyningen

finder ønskelige af hensyn til vandinstallationernes forsvarlige funktion, herunder

tilbagestrømningssikring. Sådanne foranstaltninger skal til stadighed holdes i god stand, og de må

ikke fjernes eller ændres uden vandforsyningens tilladelse.

Finder vandforsyningen, at en eksisterende jordledning inden for stophanen ikke opfylder

nugældende forskrifter og normer med hensyn til ledningsmateriale, lægningsdybde m.v., eller

vandforsyningen vurder, at jordledningen er dårlig på grund af tæring eller andet, kan

vandforsyningen forlange denne udskiftet eller der placeres en målerbrønd umiddelbart efter

stophanen ved skel, for ejendommens ejers regning.

Hvis der efter reparation eller der på anden måde er en begrundet formodning om utæthed på

jordledningen, kan vandforsyningen forlange, at jordledningen tæthedsprøves for det maksimalt

forekommende tryk. Tæthedsprøvningen skal foretages af en autoriseret vvs-installatør og sker for

ejerens egen regning og risiko.

Vandforsyningen kan forlange dokumentation for, at den eller de pålagte foranstaltninger er

foretaget, og at vandinstallationerne fungerer forskriftsmæssigt. Dokumentation skal leveres af en

autoriseret VVS-installatør.

8.1.7 Ubenyttede vandinstallationer

Ejeren har pligt til at holde ubenyttede vandinstallationer aflukket og tømt for vand.

Vandforsyningen kan forlange, at vandinstallationer i ubenyttede bygninger afbrydes på

forskriftsmæssig måde.

8.1.8 Arbejde på ejerens bekostning

Forsømmer ejeren de forpligtelser, som påhviler ejeren med hensyn til vandinstallationer, kan

kommunalbestyrelsen i sin egenskab af tilsynsmyndighed efter forudgående påbud lade arbejdet

udføre på ejerens bekostning, jf. vandforsyningslovens § 65.

8.1.9 Aktuel fare for forurening

Ejendommens ejer eller bruger skal straks iværksætte de fornødne foranstaltninger til at standse

en konstateret og aktuel fare for forurening af vandet i forsyningsnettet f.eks. som følge af trykfald

eller manglende aflukning eller tømning af ubenyttede vandinstallationer, eller ved omfattende

vandspild jf. 10.3

Vandforsyningen kan lukke for vandtilførslen til en ejendom, hvis ejendommens ejer eller bruger

ikke straks iværksætter de fornødne foranstaltninger til at standse en konstateret og aktuel fare

for forurening af vandet i forsyningsnettet.

Vandforsyningen foretager genåbning, når ejeren kan dokumentere, at der er foretaget de

nødvendige foranstaltninger til at bringe forholdene, som begrunder aflukning af vandtilførslen, til

ophør.

Side 12

8.2 Vandinstallationer i bygninger

8.2.1 Trykforøgeranlæg

Finder vandforsyningen, at trykforholdene i en ejendom kan forventes at blive utilfredsstillende,

og dette kan henføres til særlige forhold vedrørende den pågældende ejendom, kan

vandforsyningen forlange, at der efter nærmere angivne forskrifter skal foretages særlige

foranstaltninger herunder opstilles et trykforøgeranlæg eller trykreduktionsanlæg i forbindelse

med ejendommens vandinstallationer.

Etablering af dette anlæg foranstaltes og betales af ejeren.

8.2.2 Brandtekniske installationer

Etablering og vedligeholdelse af brandtekniske installationer med vandforbrug, f.eks.

sprinkleranlæg eller lignende, skal ske i henhold til de til enhver tid gældende regler og forskrifter

herfor, herunder kravene i Bygningsreglementet, hvor der i vejledningen til overholdelse af

Bygningsreglementet henvises til DS 439 (vandnormen) og til DS/EN 1717

(tilbagestrømningssikring).

Særlige vilkår for levering af vand til brandtekniske installationer med vandforbrug fastsættes af

vandforsyningen, jf. punkt 3.2.

Vandspild som følge af misbrug af brandtekniske installationer må ikke forekomme

8.3 Vandinstallationer m.v. i jord

8.3.1 Ændring af jordledning ved ombygning

Ved ombygning af en ejendom kan vandforsyningen forlange, at jordledningen ændres, hvis det

anses for nødvendigt af hensyn til ejendommens kommende vandforbrug.

8.3.2 Udgifter ved omlægning af jordledning

Udgifter til omlægning af jordledningen, som følge af nødvendig omlægning af forsynings- og/eller

stikledning, afholdes af grundejeren.

8.3.3 Målerbrønde

Målerbrønde skal udføres således, at vandmåleren holdes frostfri.

Målerbrønden skal være forsynet med et forsvarligt dæksel og skal ved ejerens foranstaltning

holdes ren og så vidt muligt tør. Ved høj grundvandsstand kan vandforsyningen forlange, at

målerbrønden etableres som tæt PE-brønd.

Målerbrønden etableres af, vedligeholdes af og tilhører ejeren, med mindre ejeren og

vandforsyningen har aftalt andet.

 1. Afregningsmålere

9.1 Generelle bestemmelser for installationer til måling af vandforbrug

Side 13

De generelle bestemmelser for vandinstallationer, jf. 8.1.1 – 8.1.4, finder tilsvarende anvendelse

for installationer til måling af vandforbrug.

9.2 Afregning af samlet vandforbrug

Ejeren af en ejendom, der er tilsluttet vandforsyningen, har pligt til at installere en

afregningsmåler til brug for afregning af ejendommens samlede vandforbrug.

Der må kun anbringes én afregningsmåler på hver ejendom, medmindre der er truffet aftale med

vandforsyningen om andet.

Afregningsmåleren og dennes placering må ikke ændres uden forudgående aftale herom med

vandforsyningen. Plomber ved målere og ventiler må kun brydes af vandforsyningens personale

eller af forsyningens dertil bemyndigede personer.

9.3 Placering af afregningsmåler

Afregningsmåler anbringes i bygning umiddelbart efter jordledningens indføring eller i målerbrønd

efter vandforsyningens anvisning og sådan, at den er beskyttet mod frost, utilsigtet opvarmning,

mekaniske ydre påvirkninger og korrosion.

Har måleren tidligere været placeret i bygning, kan der ved ombygning af en ejendom, skift af

status for ejendom eller ved overgang til fjernaflæsning ændres til målerbrønd. Måleren skal til

stadighed være let at aflæse og udskifte.

Målerbrønden placeres efter samråd med Vandforsyningen.

9.4 Vandforsyningens ejendom

Afregningsmålere stilles til rådighed af vandforsyningen og forbliver vandforsyningens ejendom.

Afregningsmålere anbringes på ejerens bekostning.

Vandforsyningen kan beslutte, at afregningsmålere skal være elektroniske og kunne fjernaflæses.

9.5 Aflæsning

Vandforsyningen har til enhver tid ret til at aflæse afregningsmålere efter varsel jf. 9.17

Vandforsyningen har til enhver tid ret til elektronisk overførsel af målerdata fra afregningsmålere.

9.6 Vedligeholdelse og udskiftning

Afregningsmålere vedligeholdes af vandforsyningen og for dennes regning. Vandforsyningen er

berettiget til når som helst for egen regning at udskifte og kontrollere målere efter varsel, jf. 9.17.

9.7 Størrelse og type

Afregningsmåleres størrelse og type bestemmes af vandforsyningen ud fra de oplysninger, som

ejeren har givet om vandinstallationerne og vandforbruget til erhvervsvirksomheder m.v.

9.8 Ændring af vandforbruget

Hvis vandforbruget ændres i forhold til det af ejeren tidligere oplyste, jf. 9.7, således at

afregningsmåleren ikke længere er tilpasset vandforbruget, kan vandforsyningen forlange

målerinstallationen ændret for ejers regning, så måleren kan udskiftes med en måler af passende

størrelse.

Side 14

9.9 Ejerens ansvar

Ejer er erstatningspligtig over for vandforsyningen i alle tilfælde, hvor en afregningsmåler er

bortkommet eller er blevet beskadiget, f.eks. ved vold, brand, frost m.v. Ejer og bruger må tåle de

ulemper, der er forbundet med, at vandtilførslen afbrydes ved udskiftning af målere.

9.10 Utætheder eller fejl

Opdager ejeren, at der er utætheder eller fejl ved en afregningsmåler, skal dette straks meddeles

til vandforsyningen. Brugere af en ejendom skal straks meddele konstaterede fejl til ejeren.

9.11 Indgreb mv i afregningsmålere

Ejere og brugere må ikke foretage indgreb i afregningsmålere, bryde plomben eller på nogen måde

påvirke målernes korrekte funktion. Der må ikke gøres forsøg på optøning af en frossen måler.

Omkostninger til eftersyn og istandsættelse eller udskiftning af en måler som følge af indgreb, jf.

ovennævnte, afholdes af ejeren.

9.12 Overgang fra fælles til individuel afregning

Beslutning om at overgå fra fælles til individuel afregning med vandforsyningen skal meddeles

skriftligt til vandforsyningen og kommunen jf. bekendtgørelse 837 af 27. november 1998 om

individuel afregning af målt vandforbrug.

9.13 Ejerens ansvar, rettigheder og pligter

For ejendomme, hvor der er indgået aftale med vandforsyningen om individuel afregning efter

målt forbrug, overgår ejerens ansvar, rettigheder og pligter efter 9.9, 9.10, 9.11 og 9.15, 9.16 og

9.17 til brugeren af enheden.

9.14 Måleteknisk kontrol

Afregningsmålere, der anvendes som grundlag for betaling af driftsbidrag, skal opfylde de krav og

underkastes den måletekniske kontrol, der er fastsat af Sikkerhedsstyrelsen om måleteknisk

kontrol med målere, der anvendes til måling af forbrug af varmt og koldt vand.

9.15 Kontrol af afregningsmåleren

Ejeren kan ved skriftlig henvendelse til vandforsyningen forlange at få kontrolleret

afregningsmålerens nøjagtighed.

Afregningsmåleren anses for at vise rigtigt, når dens visning ligger inden for de maksimalt

acceptable grænser for måleunøjagtighed, som er fastsat i Sikkerhedsstyrelsens bekendtgørelse

om måleteknisk kontrol med målere, der anvendes til måling af forbrug af varmt og koldt vand, og

i de forskrifter, hvortil bekendtgørelsen henviser.

Hvis afregningsmålerens visning ligger inden for de acceptable grænser for måleunøjagtighed,

afholdes omkostningerne til prøvningen mv. af den, der har ønsket afprøvningen.

Hvis afregningsmålerens visning ligger uden for de acceptable grænser for måleunøjagtighed,

afholdes omkostningerne til prøvningen mv. af vandforsyningen.

Efter høring af ejeren foretager vandforsyningen en skønsmæssig nedsættelse eller forhøjelse af

det målte forbrug for det tidsrum, hvor vandforsyningen skønner, at fejlvisningen har fundet sted,

Side 15

dog højst for 3 år, jf. lov nr. 1238 af 28. november 2015 om forældelse af fordringer

(forældelsesloven).

9.16 Selvaflæsning

Vandforsyningen kan pålægge ejeren at aflæse afregningsmåleren og indberette målerstanden til

vandforsyningen (selvaflæsning).

Selvaflæsning af den fysiske afregningsmåler lægges til grund for vandforsyningens afregning af

driftsbidrag.

Efterkommer en ejer ikke vandforsyningens pålæg om selvaflæsning, er vandforsyningen

berettiget til at skønne ejers vandforbrug ud fra historiske data angående ejendommens

vandforbrug. Vandforsyningen er i den forbindelse berettiget til at opkræve et

administrationsgebyr, som fremgår af vandforsyningens takstblad.

9.16.1 Fjernaflæsning

Vandforsyningen kan beslutte, at aflæsning af afregningsmålere skal foretages som fjernaflæsning,

som foretages af vandforsyningen.

9.17 Tilsyn med afregningsmålere

Inden vandforsyningen aflæser, tilser eller udskifter en afregningsmåler, aftaler vandforsyningen

dato og det omtrentlige tidspunkt for vandforsyningens besøg med ejeren.

Hvis vandforsyningen kører forgæves til en aftale om aflæsning, tilsyn, målerskifte eller

plombering af en afregningsmåler, eller ejeren gentagne gange undlader at reagere på en

henvendelse om at bestille tid til målerskift, er vandforsyningen berettiget til at opkræve et

administrationsgebyr, som fremgår af vandforsyningens takstblad.

Side 16

 1. Vandspild

10.1 Benyttelse og spild af vand

Vand fra vandforsyningen må, bortset fra brand under indsats eller andre nødstilfælde, ikke

benyttes til andet formål eller i større mængde end den benyttelse, som vandforsyningen har

fastsat, eller som med rimelighed kan antages at ville finde sted fra de tilladte vandinstallationer.

Spild af vand ved mangelfuld lukning af vandhaner eller ved anden uforsvarlig adfærd er forbudt.

Rindende vand må ikke bruges til køleformål, medmindre vandforsyningen har givet særlig

tilladelse hertil.

10.2 Vandspild før afregningsmåler

Hvis vandspild som ovenfor nævnt foregår fra vandinstallationer før afregningsmåleren, kan

vandspildet forlanges betalt af ejendommens ejer ud over det almindelige driftsbidrag.

Størrelsen af vandspildet vil i så fald blive fastsat ved vandforsyningens skøn efter forhandling med

ejeren.

10.3 Lukning af vandtilførsel ved fare for forurening som følge af vandspild

Vandforsyningen kan lukke for vandtilførslen til en ejendom i overensstemmelse med 8.1.9, hvis

vandspildet medfører en konstateret og aktuel fare for forurening af vandet i forsyningsnettet, og

ejendommens ejer eller bruger ikke straks iværksætter de fornødne foranstaltninger til at standse

det konstaterede og aktuelle vandspild.

 1. Eftersyn af vandinstallationer og oplysningspligt

11.1 Det kommunale tilsyn

Kommunalbestyrelsen har som tilsynsmyndighed mod forevisning af legitimation adgang uden

retskendelse til ethvert sted på en ejendom, hvor der findes vandinstallationer jf.

vandforsyningsloven § 64, stk. 1.

Vandforsyningens personale har mod forevisning af legitimation, og såfremt kommunalbestyrelsen

har bemyndiget disse personer hertil efter vandforsyningsloven § 64 stk. 1 adgang til at foretage

undersøgelser af vandinstallationer på en ejendom uden retskendelse.

11.2 Vandforsyningens adgang til vandinstallationer

For at kunne kontrollere vandforbruget, efterse at vandinstallationer holdes i god og

forskriftsmæssig stand, at der ikke finder vandspild sted samt for vedligeholdelse og udskiftning af

vandmålere, skal vandforsyningens personale mod forevisning af legitimation have adgang til

ethvert sted på en ejendom, hvor der findes vandinstallationer.

Ejeren skal om fornødent skaffe sådan adgang.

Side 17

11.3 Oplysninger om vandforbrug

Enhver ejer og bruger af en ejendom, som er tilsluttet vandforsyningen, skal på forlangende give

vandforsyningen alle oplysninger om vandets anvendelse og om forbrugets størrelse.

11.4 Kontrol af vandforsyningens målere

Vandforsyningen har pligt til at etablere et kontrolsystem til overvågning af nøjagtigheden af

vandforsyningens målere til forbrugsafregning og er forpligtet til at bekendtgøre kontrolsystemets

indhold over for de til vandforsyningen tilsluttede forbrugere, ligesom forbrugerne skal orienteres,

hvis der foretages ændringer i kontrolsystemet.

11.5 Information om vandforsyningen og drikkevandets kvalitet

Vandforsyningen har pligt til at stille den nødvendige information om vandforsyningen og

drikkevandets kvalitet til rådighed for forbrugerne.

Mindst én gang om året skal vandforsyningen offentliggøre:

 • Opdaterede oplysninger om vandforsyningens adresse, telefonnummer,

e-mailadresse, hjemmeside og eventuelle kontaktpersoner,

 • en generel beskrivelse af drikkevandets kvalitet, herunder værdier for

almindelige parametre og værdier for parametre af særlig lokal betydning,

 • overskridelse af de gældende kvalitetskrav for drikkevand.

Informationen er tilgængelig på vandforsyningens hjemmeside (hvis vandforsyningen har en

hjemmeside).

 1. Anlægsbidrag

12.1 Anlægsbidrag

Anlægsbidraget omfatter et bidrag til vandforsyningens hovedanlæg, et bidrag til

forsyningsledningsnettet og et bidrag til stikledning. Anlægsbidraget fastsættes af

vandforsyningen og godkendes af kommunalbestyrelsen.

Bidragenes størrelse fremgår af vandforsyningens gældende takstblad. Anlægsbidrag for

ejendomskategorier, som undtagelsesvis ikke fremgår af takstbladet, fastsættes separat af

vandforsyningen efter forhandling og godkendes af kommunalbestyrelsen.

12.2 Betaling af anlægsbidrag

Når en ejendom bliver tilsluttet, skal der betales et anlægsbidrag til vandforsyningen.

12.3 Forsyningsledningsnettets alder

Bidraget til forsyningsledningsnettet skal betales, hvad enten den ledning som ejendommen

tilsluttes er nyanlagt eller ældre.

12.4 Tilslutning til ny forsyningsledning

Hvis en ejendom, der tidligere har fået vand fra en ældre forsyningsledning, sluttes til en ny

forsyningsledning, betales ikke anlægsbidrag medmindre andet følger af 12.9.

Side 18

12.5 Betaling af anlægsbidrag til udstykning

Når et udstykningsforetagende ønsker forsyningsledninger anlagt, kan vandforsyningen forlange,

at udstykningsforetagendet betaler anlægsbidrag til hovedanlægget og til forsyningsledningsnettet

for de ejendomme, der fremkommer ved udstykningen. Udstykningsforetagendet skal på

anfordring forevise en godkendt udstykningsplan med henblik på, at vandforsyningen kan opgøre

og opkræve anlægsbidraget. Vandforsyningen kan forlange enten, at betaling skal finde sted før

forsyningsledningerne anlægges, eller at der forud stilles sikkerhed for betalingen, og at betaling

sker, så snart forsyningsledningerne er anlagt.

12.6 Betaling af stikledningsbidrag i en udstykning

Når et udstykningsforetagende har ønsket forsyningsledninger anlagt, og der i den forbindelse

anlægges stikledninger til de ejendomme, der fremkommer ved udstykningen, kan

vandforsyningen forlange, at udstykningsforetagendet betaler bidrag til stikledningerne.

Vandforsyningen kan forlange enten, at betaling finder sted før stikledningen anlægges, eller at

der forud stilles sikkerhed for betalingen, og at betaling i så fald sker, så snart stikledningerne er

anlagt.

12.7 Anlægsbidrag til vand til midlertidigt forbrug

For levering af vand til midlertidigt forbrug, f.eks. til byggebrug, kan vandforsyningen fastsætte et

anlægsbidrag til dækning af de udgifter, der er forbundet med etablering og reetablering af den

midlertidige leverance.

12.8 Ændret anvendelse af ejendom

Hvis forudsætningerne for et fastsat og betalt anlægsbidrag ændres, som følge af en senere om eller

tilbygning eller en ændret anvendelse af ejendommen, kan vandforsyningen forlange, at

ejeren betaler den forøgelse af anlægsbidraget, der svarer til ændringen.

Vandforsyningen kan f.eks. sædvanligvis opkræve supplerende tilslutningsbidrag ved oprettelsen

af flere boligenheder på en ejendom, ved ændring af en ejendoms anvendelse, herunder

omdannelse fra erhverv til bolig, samt udvidelse/ændring af bolig- eller erhvervsenheder, navnlig

ved etablering af flere vandforbrugende installationer.

I tilfælde, hvor ejendommen ombygges, tilbygges eller ændrer anvendelse, påhviler det ejeren at

sandsynliggøre, at forudsætningerne for det hidtidigt fastsatte anlægsbidrag ikke ændres. På

anfordring skal ejeren meddele vandforsyningen, hvorvidt der etableres nye/flere installationer,

herunder håndvaske, badeinstallationer eller lignende, der medfører et højere vandforbrug.

Det er normalt ikke grundlag for ændring i tidligere betalte anlægsbidrag, når f.eks. lejlighederne i

en ejendom ændres til andels- eller ejerlejligheder eller værelser på plejehjem ombygges til

plejelejligheder.

Anlægsbidrag tilbagebetales ikke i forbindelse med, at forudsætningerne for et fastsat og betalt

anlægsbidrag ændres, f.eks. hvis antallet af boligenheder i en ejendom reduceres.

Side 19

12.9 Anlægsbidrag ved væsentlig nyinvestering i vandforsyningsanlægget

Vandforsyningen kan forlange ekstra anlægsbidrag i forbindelse med væsentlig nyinvestering i

vandforsyningsanlægget. Nyt anlægsbidrag skal være godkendt af kommunalbestyrelsen, inden

det opkræves hos andelshaverne.

 1. Driftsbidrag

13.1 Betaling for leveret vand

For alt leveret vand betales et driftsbidrag.

Driftsbidraget omfatter et bidrag pr. m3 vand og eventuelt tillige et fast årligt bidrag. Driftsbidrag

kan forlanges betalt fra den dag, hvor vandforsyningen har påbegyndt leveringen af vand til

ejendommen. Bidragenes størrelse fremgår af vandforsyningens takstblad.

13.2 Fast bidrag til ejendomme uden installationer

For ejendomme, hvor forsyningsmulighed efter ejers ønske er etableret, men hvor der ikke

forefindes vandinstallationer, kan der forlanges driftsbidrag, der alene omfatter et fast årligt

bidrag.

13.3 Driftsbidrag til midlertidigt brug

For vand leveret til midlertidigt brug, f.eks. byggebrug, betales driftsbidrag efter 13.1.

Vandforsyningen kan dog bestemme, at der ikke betales fast bidrag.

13.4 Driftsbidrag til brandtekniske installationer

For brandtekniske installationer, f.eks. sprinkleranlæg, overrislingsanlæg og andre anlæg til

brandslukningsformål, som normalt ikke medfører noget vandforbrug, kan der forlanges

driftsbidrag, der alene omfatter et fast årligt bidrag.

13.5 Eftergivelse af statsafgift ved brud

For vandspild forårsaget af brud på skjulte vandinstallationer i ejendomme til boligformål, kan

ejeren af en ejendom anmode vandforsyningen om eftergivelse af afgiften og andre beløb af det

pågældende vandspild, jf. bestemmelserne herom i lovbekendtgørelse nr. 962 af 27. juni 2013

med senere ændringer af lov om afgift af ledningsført vand. Anmodningen skal være skriftlig og

begrundet.

13.6 Driftsbidrag ved skønnet forbrug

Er en afregningsmåler bortkommet, blevet beskadiget eller er der konstateret utætheder eller fejl

ved måleren, fastsættes driftsbidraget af vandforsyningen efter høring af ejeren/brugeren af en

enhed bl.a. ud fra et skønnet vandforbrug i det tidsrum, hvor målingen skønnes at have været i

uorden.

Side 20

 1. Betaling af anlægs- og driftsbidrag

14.1 Anlægsbidrag og driftsbidrag på ejendomsniveau

Anlægsbidrag, driftsbidrag og forskudsvis afholdte omkostninger til arbejde ved stikledning eller

vandinstallationer, som vandforsyningen har foretaget eller ladet foretage efter 5.3, 5.4 eller 8.1.8,

påhviler den, der har tinglyst adkomst på vedkommende ejendom.

Hvor ejeren af en fast ejendom og ejeren af en bygning på grunden ikke er den samme, betragtes

bygningen som en selvstændig fast ejendom efter tinglysningslovens § 19. I sådanne tilfælde

påhviler anlægsbidrag og forskudsvis afholdte udgifter til arbejder ved stikledningen ejeren af

grunden, hvorimod driftsbidrag og forskudsvis afholdte udgifter til arbejde med vandinstallationer

påhviler ejeren af bygningen.

14.1.1 Betaling af anlægsbidrag

Betales anlægsbidrag ikke inden den fastsatte betalingsfrist, kan vandforsyningen nægte at

etablere tilslutningen.

Er tilslutning sket, kan vandforsyningen lukke for vandtilførslen, hvis lukning sker inden 6 måneder

efter den fastsatte betalingsfrist. Aflukning vil blive varslet senest 5 arbejdsdage, inden den

foretages.

Vandforsyningen kan forlange, at der for aflukning og genåbning betales et gebyr. Gebyret skal

fremgå af takstbladet.

Hvis aflukning af vandtilførslen ikke er sket, og ejendommen overdrages til en ny ejer, som ikke har

overtaget den tidligere ejers gæld, må aflukning ikke foretages.

14.1.2 Betaling af driftsbidrag

Driftsbidrag skal på opkrævningen opføres med særlige poster for hver art af afgift.

Ved gentagen misligholdelse af pligten til at betale driftsbidrag, kan vandforsyningen kræve

betaling af et depositum til sikkerhed for forpligtelserne over for vandforsyningen.

Depositumbetalingen kan maksimalt udgøre et beløb svarende til et års driftsbidrag for enheden.

Betales driftsbidraget ikke inden for den fastsatte frist, kan vandforsyningen lukke for vandet.

Aflukning vil blive varslet mindst 5 arbejdsdage, inden lukningen foretages.

Vandforsyningen kan forlange, at der for aflukning og genåbning betales et gebyr. Gebyret skal

fremgå af takstbladet.

Genåbning finder først sted, når det skyldige beløb tillige med renter beregnet i henhold til lov om

renter ved forsinket betaling m.v. er betalt, eller der er stillet sikkerhed for betalingen.

Side 21

14.1.3 Afdragsvis betaling eller henstand

Vandforsyningen kan på skyldnerens anmodning tillade afdragsvis betaling eller henstand med

betalingen.

Betales de af vandforsyningen forskudsvis afholdte udgifter ikke inden den af vandforsyningen

fastsatte frist, gælder tilsvarende bestemmelse som anført i 14.1.1.

14.1.4 Åbning ved ejerskifte

Vandforsyningen har pligt til at genåbne for vandtilførsel ved ejerskifte, medmindre den ny ejer,

enten ved tinglysning eller skriftlig aftale med tidligere ejer, har overtaget den tidligere ejers gæld

til vandforsyningen. Der kan også i dette tilfælde forlanges et gebyr for genåbning.

14.2 Driftsbidrag for ejendomme som er omfattet af § 2 i bekendtgørelse om individuel

afregning efter målt forbrug

14.2.1 Individuel afregning af driftsbidrag

Hvis en ejendom med mindst to udlejnings- eller andelsenheder ønsker at overgå fra fælles til

individuel afregning, skal det ske efter reglerne i bekendtgørelse nr. 837 af 27. november 1998 om

individuel afregning efter målt vandforbrug, jf. vandforsyningslovens § 55, stk. 5 og 6.

Målerne stilles til rådighed af vandforsyningen og forbliver vandforsyningens ejendom.

14.2.2 Specificeret opkrævning

Driftsbidrag skal på opkrævningen opføres med særlige poster for hver art af afgift.

14.2.3 Bortfald af ejers hæftelse for brugers driftsbidrag

Når forudsætningerne i 14.2.1. er opfyldt, og der er etableret et direkte kundeforhold mellem en

bruger af en enhed og vandforsyningen, bortfalder ejers hæftelse for brugers driftsbidrag.

14.2.4 Fraflytning

Ved fraflytning af en enhed hæfter brugeren for betaling af driftsbidrag mv. indtil måleraflæsning

er foretaget. Eventuelt indbetalt depositum modregnes i lejerens slutopgørelse vedrørende

driftsbidrag mv.

14.2.5 Meddelelse om ny bruger

Ejendommens ejer skal med mindst 10 dages varsel skriftligt underrette vandforsyningen om ny

brugers overtagelse af en enhed. Ved manglede underretning hæfter ejendommens ejer for

enhedens driftsbidrag

14.2.6 Åbne for vandet til ny bruger

Når en ny bruger overtager en enhed, skal vandforsyningen åbne for vandet.

Side 22

14.2.7 Ejendommens ejers hæftelse for driftsbidrag

Ejendommens ejer hæfter for driftsbidrag i enheder, hvor der ingen bruger er, for fællesforbrug

samt for eventuelt spild fra jordledninger eller andre vandinstallationer inden brugernes

vandmålere

15 Klage

15.1

Forbrugere kan indbringe klager vedrørende tvister med vandforsyningen for:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Carl Jacobsens Vej 35

2500 Valby

www.forbrug.dk

Denne klageadgang er fastsat i forbrugerklagelovens kapitel 5 om mediation. Dette koster 100 kr.,

som ikke tilbagebetales. Er der ikke fundet en mindelig løsning ved mediation, kan der klages til

Forbrugerklagenævnet. Dette koster 400 kr. Dette beløb tilbagebetales, hvis klageren får medhold.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan fastsætte beløbsmæssige over- og undergrænser m.v. for

størrelsen på det omtvistede beløb, som betingelse for indbringelse af klager. Læs nærmere

herom på www.forbrug.dk.

 1. Straffebestemmelser

16.1 Bødestraf efter vandforsyningslovens § 84

Anlæg af vandledninger i strid med vandforsyningsplaner, jf. § 14 a, stk. 1, straffes med bøde, jf.

vandforsyningslovens § 84, stk. 1, nr. 1

Efter vandforsyningslovens § 84, stk. 1, nr. 1, kan der fastsættes bødestraf for overtrædelse af

vandforsyningslovens krav om, at vandinstallationer i de enkelte ejendomme skal udføres og

benyttes på en sådan måde, at der ikke opstår fare for forurening af vandet eller på anden måde

voldes ulemper, og at ejeren skal lade foretage de foranstaltninger, som vandforsyningen

pålægger i den anledning, samt at ejeren skal sørge for at holde vandinstallationerne forsvarligt

ved lige og afhjælpe enhver mangel snarest, jf. lovens § 50.

Spild af vand eller brug af vand til andre formål og i større mængder end tilladt, jf.

vandforsyningslovens § 51, stk. 1, kan også straffes med bøde.

Endvidere kan der efter vandforsyningslovens § 84, stk. 2, straffes med bøde, ved undladelse af at

efterkomme et kommunalbestyrelsens påbud eller forbud efter loven, herunder et påbud om at

berigtige et ulovligt forhold.

Følgende punkter i regulativet indeholder regulering, hvor overtrædelse eller tilsidesættelse vil

kunne straffes med bøde efter vandforsyningslovens § 84, stk. 1, nr. 1 og 4. Det drejer sig om

punkterne 5.1, 5.5, 6.4, 7.3, 8.1.2, 8.1.3, 8.1.4, 8.1.5, 8.1.6, 8.1.7, 8.2.1, 8.2.2, 8.3.1, 9.2, 1.

punktum, 9.3, 9.8, 9.10, 10.1 samt 11.4